ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

รวมทั้งสิ้น 208 รายการ
รหัส ชื่อมัสยิด ชื่อศูนย์(ที่เปิดบัญชีธนาคาร) ที่ตั้ง จำนวน
หมู่ ตำบล อำเภอ ครู นักเรียน
91300001 มำบัง มำบัง - พิมาน เมืองสตูล 86 0
91300002 เราดอตุลญันนะห์ เราฎอตุ้ลญันนะฮ์ - พิมาน เมืองสตูล 48 0
91300003 กมาลุลอิสลาม กมาลุลอิสลาม - พิมาน เมืองสตูล 39 0
91300004 อัลอักซอร์บูเก็ตจีนา (เขาจีน) อัลอักซอร์บูเก็ตจีนา 1 คลองขุด เมืองสตูล 36 0
91300005 ดารุลมุตตกีน ดารุลมุตตกีน 5 คลองขุด เมืองสตูล 26 0
91300006 บูเก็ตบูหงา บูเก็ตบูหงา 7 คลองขุด เมืองสตูล 72 0
91300007 ดารุลญันนะห์ ดารุลญันนะห์ 1 ฉลุง เมืองสตูล 38 0
91300008 กลางฉลุง กลางฉลุง 4 ฉลุง เมืองสตูล 28 0
91300009 กุบังเกียมบัง กุบังเกียมบัง 6 ฉลุง เมืองสตูล 87 0
91300010 ฟัตฮุ้ลมายีด ฟัตฮุ้ลมายีด 8 ฉลุง เมืองสตูล 15 0
91300011 ยามีฮุ้ลอิควานียะฮ์ ยามีฮุ้ลอิควานียะฮ์ 8 ฉลุง เมืองสตูล 57 0
91300012 ดารุลตักวา ดารุลตักวา 11 ฉลุง เมืองสตูล 44 0
91300013 ดารุสสาลาม ดารุสสาลาม 12 ฉลุง เมืองสตูล 42 0
91300014 ญะบัลเราะห์มะฮ์ ญะบัลเราะห์มะฮ์ 14 ฉลุง เมืองสตูล 11 0
91300015 ดารุลมูฮิบบะฮ์ ดารุลมูฮิบบะฮ์ 11 ฉลุง เมืองสตูล 30 0
91300016 กาเด๊ะ กาเด๊ะ 1 บ้านควน เมืองสตูล 41 0
91300017 บ้านลูโบะบาตู บ้านลูโบะบาตู 1 บ้านควน เมืองสตูล 32 0
91300018 ญันนะตุ้นนะอีม ญันนะตุ้นนะอีม 2 บ้านควน เมืองสตูล 52 0
91300019 ตัสดีกอตุ้ลอิสลาม ตัสดีกอตุ้ลอิสลาม 3 บ้านควน เมืองสตูล 65 0
91300020 สุไหงมาตี สุไหงมาตี 3 บ้านควน เมืองสตูล 41 0
91300021 มิศบาฮุดดีน มิศบาฮุดดีน 5 บ้านควน เมืองสตูล 69 0
91300022 มิฟตาฮุลญันน๊ะ (กาลูบี) มิฟตาฮุลญันน๊ะ (กาลูบี) 6 บ้านควน เมืองสตูล 34 0
91300023 นุรุลฮาซานะห์ นุรุลฮาซานะห์ 6 บ้านควน เมืองสตูล 19 0
91300024 บ้านลูโบ๊ะการันยี บ้านลูโบ๊ะการันยี 7 บ้านควน เมืองสตูล 39 0
91300025 อะห์มาเดี๊ยะ อะห์มาเดี๊ยะ 1 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล 57 0
91300026 มะห์มูเดี๊ยะ มะห์มูเดี๊ยะ 2 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล 46 0
91300027 บ้านปาเต๊ะ บ้านปาเต๊ะ 3 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล 27 0
91300028 บ้านปันนังปุเลา บ้านปันนังปุเลา 4 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล 42 0
91300029 นูรุสฮาลีม นูรุสฮาลีม 5 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล 28 0
91300030 แสงอิสลามมียะห์ แสงอิสลามมียะห์ 2 ตำมะลัง เมืองสตูล 70 0
91300031 ตำมะลัง ตำมะลัง 3 ตำมะลัง เมืองสตูล 76 0
91300032 นูรุลมุสตากีม(กะดุ) นูรุลมุสตากีม(กะดุ) 2 ควนขัน เมืองสตูล 46 0
91300033 นูรุ้ลอิสลาม นูรุ้ลอิสลาม 3 ควนขัน เมืองสตูล - 0
91300034 นูรุลเอียะห์ซาน นูรุลเอียะห์ซาน 3 ควนขัน เมืองสตูล 54 0
91300035 เราฎอตุลซอลีฮีน เราฎอตุลซอลีฮีน 5 ควนขัน เมืองสตูล 38 0
91300036 ดารุลอีมาน ดารุลอีมาน 6 ควนขัน เมืองสตูล 43 0
91300037 อิสลามียะห์ อิสลามียะห์ 1 ตันหยงโป เมืองสตูล 40 0
91300038 บะฮ์รุลอูลูม (บ้านหาดทรายยาว) บะฮ์รุลอูลูม (บ้านหาดทรายยาว) 2 ตันหยงโป เมืองสตูล 59 0
91300039 ดารุลอีบาดะห์ ดารุลอีบาดะห์ 3 ตันหยงโป เมืองสตูล 52 0
91300040 ดารุลอาหม้าน ดารุลอาหม้าน 2 เกตรี เมืองสตูล 38 0
91300041 บูเก็ตตรี บูเก็ตตรี 3 เกตรี เมืองสตูล 88 0
91300042 นูรูลฮีดายะห์ นูรูลฮีดายะห์ 4 เกตรี เมืองสตูล 27 0
91300043 นูรุสลาม นูรุสลาม 5 เกตรี เมืองสตูล 26 0
91300044 ดารุลอาซีกีน ดารุลอาซีกีน 6 เกตรี เมืองสตูล 16 0
91300045 ดารุลอิสลามียะฮ์ ดารุลอิสลามียะฮ์ 7 เกตรี เมืองสตูล 62 0
91300046 อัลฆอยรีย๊ะ เกาะยาว อัลฆอยรีย๊ะเกาะยาว 1 ปูยู เมืองสตูล 18 0
91300047 ปูยู ปูยู 2 ปูยู เมืองสตูล 80 0
91300048 ฮีดายาตุลอีมาน ฮีดายาตุลอีมาน 3 ปูยู เมืองสตูล 37 0
91300049 ดารุลอาบีดีน ดารุลอาบีดีน 1 ควนโพธิ์ เมืองสตูล 21 0
91300050 บ้านควนโพธิ์ บ้านควนโพธิ์ 2 ควนโพธิ์ เมืองสตูล 42 0
91300051 บ้านใหม่ บ้านใหม่ 5 ควนโพธิ์ เมืองสตูล 60 0
91300052 มูฮำมาดียะห์ มูฮำมาดียะห์ 6 ควนโพธิ์ เมืองสตูล 30 0
91300053 เราฎอตุลมุฮาญีรีน เราฎอตุลมุฮาญีรีน 7 ควนโพธิ์ เมืองสตูล 19 0
91300055 ตันหยงอุมา ตันหยงอุมา 1 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล 20 0
91300056 บ้านต้นหยงกลิง ต้นหยงกลิง 3 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล 40 0
91300057 ยะระโตดนุ้ย ยะระโตดนุ้ย 4 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล 5 0
91300058 เกาะระยะโตดใหญ่ เกาะระยะโตดใหญ่ 5 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล 47 0
91300059 อบีซัรอัลฆีฟารีย์ อาบีซัรอัลฆีฟารีย์ 6 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล 36 0
91300060 ดารุลม๊ะวา ดารุลม๊ะวา - พิมาน เมืองสตูล 31 0
91300061 นูรุลอีบาดะฮ์ นูรุลอีบาดะฮ์ 2 เกตรี เมืองสตูล 14 0
91300063 บ้านหัวหิน บ้านหัวหิน 1 ละงู ละงู 36 0
91300064 นุรูรเราะฮ์มานพัฒนา บ้านปากละงู นุรูรเราะฮ์มานพัฒนา บ้านปากละงู 2 ละงู ละงู 38 0
91300065 นูรุ้ลมั๊วะซีนีน นูรุ้ลมั๊วะซีนีน 3 ละงู ละงู 51 0
91300066 นูรุลอิควาล (บ้านเกาะยาว) บ้านเกาะยวน 3 ละงู ละงู 44 0
91300067 บ้านบาลาหงา(วังปะดุก) บ้านบาลาหงา(วังปะดุก) 4 ละงู ละงู 39 0
91300068 อัลมูเนาวาเราะห์ อัลมูเนาวาเราะห์ 5 ละงู ละงู 43 0
91300069 บาลางา (ต้นปาบ) บาลางา (ต้นปาบ) 6 ละงู ละงู 69 0
91300070 บ้านนาพญา บ้านนาพญา 8 ละงู ละงู 35 0
91300071 อัลอับรอร์ อัลอับรอร์ 8 ละงู ละงู 25 0
91300072 บ้านคลองขุด บ้านคลองขุด 9 ละงู ละงู 20 0
91300073 บ้านห้วยมะพร้าว บ้านห้วยมะพร้าว 11 ละงู ละงู 48 0
91300074 บ้านทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ 12 ละงู ละงู 38 0
91300075 บ้านทุ่ง บ้านทุ่ง 13 ละงู ละงู 50 0
91300076 บ้านปากละงู บ้านปากละงู 14 ละงู ละงู 32 0
91300077 บ้านคลองน้ำเค็ม บ้านคลองน้ำเค็ม 16 ละงู ละงู 17 0
91300078 นูรุสสะอาดะต์ นูรุสสะอาดะต์ 17 ละงู ละงู 30 0
91300079 เราว์ฎอตุลยันนะห์ เราว์ฎอตุลยันนะห์ 18 ละงู ละงู 32 0
91300080 บ้านควนไสน บ้านควนไสน 1 กำแพง ละงู 94 0
91300081 บ้านท่าแลหลา บ้านท่าแลหลา 2 กำแพง ละงู 34 0
91300082 กลางกำแพง กลางกำแพง 4 กำแพง ละงู 53 0
91300083 บ้านปิใหญ่ บ้านปิใหญ่ 5 กำแพง ละงู 32 0
91300084 ดะวะตุลอิสลาม ดะวะตุลอิสลาม 5 กำแพง ละงู 31 0
91300085 ปลักมาลัย ปลักมาลัย 6 กำแพง ละงู 19 0
91300086 บ้านโกตา บ้านโกตา 7 กำแพง ละงู 32 0
91300087 บ้านอุไร้ อุไร้ 8 กำแพง ละงู 32 0
91300088 บ้านป่าฝาง บ้านป่าฝาง 9 กำแพง ละงู 48 0
91300089 บ้านปากปิง บ้านปากปิง 10 กำแพง ละงู - 0
91300090 อุษมานียะห์ อุษมานียะห์ 12 กำแพง ละงู 31 0
91300091 บ้านกาแบ็ง บ้านกาแบ็ง 2 แหลมสน ละงู 27 0
91300092 แหลมสน (บูโบย) แหลมสน (บูโบย) 3 แหลมสน ละงู 32 0
91300093 บ้านสนกลาง บ้านสนกลาง 4 แหลมสน ละงู 35 0
91300094 อัล-มุตตากีน อัล-มุตตากีน 5 แหลมสน ละงู 9 0
91300095 ดารุสซอลีฮีน ดารุสซอลีฮีน 6 แหลมสน ละงู 33 0
91300096 บ้านทุ่งไหม้ บ้านทุ่งไหม้ 1 น้ำผุด ละงู 9 0
91300097 มูฮายีรีน บ่อน้ำผุด มูฮายีรีน บ่อน้ำผุด 1 น้ำผุด ละงู 35 0
91300098 เขาขาวเหนือ (หัวควน) เขาขาวเหนือ 2 น้ำผุด ละงู 36 0
91300099 ดารุลอามาล ดารุลอามาล 3 น้ำผุด ละงู 14 0
91300100 อัซซอล่าตุ้รร่ออีม อัซซอล่าตุ้รร่ออีม 8 น้ำผุด ละงู 20 0
91300101 นูรุลอิสลาม นูรุลอิสลาม 9 น้ำผุด ละงู 12 0
91300102 ฮีดายาตุสซอลีฮีน ฮีดายาตุสซอลีฮีน 11 น้ำผุด ละงู 26 0
91300103 ญามิอุฎฎอยยีบีน ญามิอุฎฎอยยีบีน 2 เขาขาว ละงู 28 0
91300104 มิฟต้าฮุดดีน มิฟต้าฮุดดีน 3 เขาขาว ละงู 28 0
91300105 เขาขาวใต้ เขาขาวใต้ 3 เขาขาว ละงู 35 0
91300106 บ้านเกาะแกล บ้านเกาะแกล 5 เขาขาว ละงู 56 0
91300107 ยามีอาตุลอิควาล ยามีอาตุลอิควาล 6 เขาขาว ละงู 30 0
91300108 นูรุลมูบีน นูรุลมูบีน 7 เขาขาว ละงู 33 0
91300109 ตาลาตากูโย๊ะ (บ่อเจ็ดลูก) ตาลาตากูโย๊ะ (บ่อเจ็ดลูก) 1 ปากน้ำ ละงู 40 0
91300110 นูรุตตักวา นูรุตตักวา 2 ปากน้ำ ละงู 12 0
91300111 บาฮาร์ บาฮาร์ 2 ปากน้ำ ละงู 99 0
91300112 ตะโละใส ตะโละใส 4 ปากน้ำ ละงู 105 0
91300113 บ้านท่ายาง บ้านท่ายาง 5 ปากน้ำ ละงู 36 0
91300114 บ้านท่ามาลัย บ้านท่ามาลัย 6 ปากน้ำ ละงู 39 0
91300115 กุระตูบะฮ์ กุระตูบะฮ์ 7 ปากน้ำ ละงู 20 0
91300116 อุมัรอิบนุลค็อฎฏ็อบ อุมัรอิบนุลค็อฎฏ็อบ 1 แหลมสน ละงู 38 0
91300117 ดารุดดีนียะห์ ดารุดดีนียะห์ 2 ละงู ละงู 43 0
91300118 ยามีอุลอิควาน ยามีอุลอิควาน 4 กำแพง ละงู 15 0
91300144 กลางควนโดน กลางควนโดน 1 ควนโดน ควนโดน 110 0
91300145 สะพานเคียน สะพานเคียน 2 ควนโดน ควนโดน 82 0
91300146 อิสลามสามัคคี อิสลามสามัคคี 3 ควนโดน ควนโดน 15 0
91300147 อูบูดียะห์ อูบูดียะห์ 4 ควนโดน ควนโดน 40 0
91300148 บ้านดูสน บ้านดูสน 5 ควนโดน ควนโดน 57 0
91300149 อัซซอดากอตุลอิสลาม อัซซอดากอตุลอิสลาม 6 ควนโดน ควนโดน 41 0
91300150 บูกิตยามู บูกิตยามู 7 ควนโดน ควนโดน 40 0
91300151 ฟัตหุเราะห์มาน ฟัตหุเราะห์มาน 9 ควนโดน ควนโดน 32 0
91300152 บ้านโต๊ะสะ บ้านโต๊ะสะ 1 ควนสตอ ควนโดน 36 0
91300153 บ้านกุบังปะโหลด บ้านกุบังปะโหลด 2 ควนสตอ ควนโดน 40 0
91300154 ใหม่บ้านกลาง ใหม่บ้านกลาง 4 ควนสตอ ควนโดน 26 0
91300155 อิสลามเฮี๊ยะทางงอ อิสลามเฮี๊ยะทางงอ 5 ควนสตอ ควนโดน 29 0
91300156 นูรุลฮีดายะห์ นูรุลฮีดายะห์ 6 ควนสตอ ควนโดน 56 0
91300157 ดารุลฮูดาย์ ดารุลฮูดาย์ 7 ควนสตอ ควนโดน 44 0
91300158 บ้านควนไสน บ้านควนไสน 9 ควนสตอ ควนโดน 31 0
91300159 บ้านทุ่งพัฒนา บ้านทุ่งพัฒนา 10 ควนสตอ ควนโดน 34 0
91300160 ดารุศศอลีฮีน ดารุศศอลีฮีน 2 ย่านซื่อ ควนโดน 62 0
91300161 ดารุลนาอีม ดารุลนาอีม 3 ย่านซื่อ ควนโดน 41 0
91300162 อะห์มาดียะปันจอร์ อะห์มาดียะปันจอร์ 6 ย่านซื่อ ควนโดน 110 0
91300163 บ้านทุ่งมะปรัง บ้านทุ่งมะปรัง 1 วังประจัน ควนโดน 33 0
91300164 นูรุลเอี๊ยะซาน นูรุลเอี๊ยะซาน 2 วังประจัน ควนโดน 43 0
91300165 กียามิดดีน กียามิดดีน 4 วังประจัน ควนโดน 45 0
91300166 บ้านวังประจัน บ้านวังประจัน 3 วังประจัน ควนโดน 38 0
91300119 ท่าแพกลาง ท่าแพกลาง 2 ท่าแพ ท่าแพ 77 0
91300120 ท่าแพเหนือ ท่าแพเหนือ 3 ท่าแพ ท่าแพ 63 0
91300121 บ้านปลักหว้า บ้านปลักหว้า 4 ท่าแพ ท่าแพ 47 0
91300122 ท่าแพใต้ ท่าแพใต้ 6 ท่าแพ ท่าแพ 30 0
91300123 บ้านสายควน บ้านสายควน 7 ท่าแพ ท่าแพ 53 0
91300124 บ้านคลองน้ำเค็ม บ้านคลองน้ำเค็ม 10 ท่าแพ ท่าแพ 82 0
91300125 ญามีอาตุลอิสลามียะฮ์ ญามีอาตุลอิสลามียะฮ์ 1- ท่าเรือ ท่าแพ 37 0
91300126 บ้านโคกหิน บ้านโคกหิน 1 ท่าเรือ ท่าแพ 24 0
91300127 บ้านป่าเสม็ด บ้านป่าเสม็ด 2 ท่าเรือ ท่าแพ 16 0
91300128 บ้านไร่ทอน บ้านไร่ทอน 3 ท่าเรือ ท่าแพ 45 0
91300129 บ้านแป-ระใต้ บ้านแป-ระใต้ 4 ท่าเรือ ท่าแพ 36 0
91300130 บ้านควนพัฒนา บ้านควนพัฒนา 5 ท่าเรือ ท่าแพ 37 0
91300131 บ้านท่าแพพัฒนา บ้านท่าแพพัฒนา 8 ท่าเรือ ท่าแพ 26 0
91300132 บ้านทุ่งริ้น บ้านทุ่งริ้น 1 สาคร ท่าแพ 35 0
91300133 บ้านควนสาศร บ้านควนสาศร 2 สาคร ท่าแพ 54 0
91300134 บ้านสายห้วย บ้านสายห้วย 3 สาคร ท่าแพ 49 0
91300135 บ้านปลักแรดพัฒนา บ้านปลักแรดพัฒนา 5 สาคร ท่าแพ 60 0
91300136 บ้านคลองบัน บ้านคลองบัน 6 สาคร ท่าแพ 34 0
91300137 นูรุลอิสลาม นูรุลอิสลาม 7 สาคร ท่าแพ 27 0
91300138 บ้านคลองสองปาก บ้านคลองสองปาก 8 สาคร ท่าแพ 31 0
91300139 กลางแป-ระ กลางแป-ระ 1 แป-ระ ท่าแพ 68 0
91300140 ดารุลมุห์มีนีน ดารุลมุห์มีนีน 2 แป-ระ ท่าแพ 37 0
91300141 บ้านเกาะไซ บ้านเกาะไซ 5 แป-ระ ท่าแพ 42 0
91300142 ใหม่นาโต๊ะขุน ใหม่นาโต๊ะขุน 6 แป-ระ ท่าแพ 59 0
91300168 อัล-อตีก อัล-อตีก 1 ควนกาหลง ควนกาหลง 15 0
91300169 บ้านพรุ บ้านพรุ 5 ควนกาหลง ควนกาหลง 45 0
91300170 ดีนุ้นอามานะฮ์ (บ้านเขาไคร) ดีนุ้นอามานะฮ์ 6 ควนกาหลง ควนกาหลง 44 0
91300171 นูรุดดีน นูรุดดีน 7 ควนกาหลง ควนกาหลง 14 0
91300172 ญะมาอะตุลอิสลาม ญะมาอะตุลอิสลาม 8 ควนกาหลง ควนกาหลง 38 0
91300173 ธรรมประทีป ธรรมประทีป 10 ควนกาหลง ควนกาหลง 42 0
91300174 นูรุลอิสลาม นูรุลอิสลาม 11 ควนกาหลง ควนกาหลง 20 0
91300175 มัสลาฮาตุดดีนียะห์ มัสลาฮาตุดดีนียะห์ 1 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 33 0
91300176 ดารุลอาหม้าน ดารุลอาหม้าน 3 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 31 0
91300177 กอซีมีย๊ะห์ กอซีมีย๊ะห์ 4 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 61 0
91300178 ฆอยเรี๊ยะห์ ฆอยเรี๊ยะห์ 5 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 42 0
91300179 อัชชาฟีอีย์ อัชชาฟีอีย์ 6 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 41 0
91300180 ฮีดายาตุดดีนียะฮ์ ฮีดายาตุดดีนียะฮ์ 7 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 47 0
91300181 ฮิดายาตุลมุสตากีม ฮิดายาตุลมุสตากีม 8 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 35 0
91300182 นูริลฮูดา นูริลฮูดา 10 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 35 0
91300183 ฟาลาหุดดีน ฟาลาหุดดีน 10 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 39 0
91300184 ดารุ้ลญาลาด ดารุ้ลญาลาล 11 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 53 0
91300185 ดารุลวุสฎอ ดารุลวุสฎอ 12 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 21 0
91300186 อุไดใต้ อุไดใต้ 5 อุไดเจริญ ควนกาหลง 82 0
91300188 นูรุลฮูดากลางทุ่งหว้า นูรุลฮูดากลาง 2 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 44 0
91300189 นูรุ้ลมุดลีซีน นูรุ้ลมุดลีซีน 8 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 31 0
91300190 อิบาดุรเราะห์มาน อิบาดุรเราะห์มาน 1 นาทอน ทุ่งหว้า 21 0
91300191 ฮิดายาตุดซ่อลิฮีน เปรีย ฮิดายาตุดซ่อลิฮีน เปรีย 2 นาทอน ทุ่งหว้า 34 0
91300192 นูรุลฮีดายะห์ นูรุลฮีดายะห์ 4 นาทอน ทุ่งหว้า 37 0
91300193 บ้านท่าศิลา บ้านท่าศิลา 5 นาทอน ทุ่งหว้า 33 0
91300194 ฮูดัลเลาะฮ์ ฮูดัลเลาะฮ์ 6 นาทอน ทุ่งหว้า 9 0
91300195 บ้านบารายี บ้านบารายี 7 นาทอน ทุ่งหว้า 24 0
91300196 บัยตุลมุตตากีน บัยตุลมุตตากีน 9 นาทอน ทุ่งหว้า 9 0
91300204 นูรุดดีน ราไวใต้ นูรุดดีน ราไวใต้ 2 ขอนคลาน ทุ่งหว้า 24 0
91300197 ญามะอะ บ้านท่าคลอง ญามะอะ บ้านท่าคลอง 3 ขอนคลาน ทุ่งหว้า 52 0
91300198 อารเราะฮ์มาน ราไวเหนือ อารเราะฮ์มาน ราไวเหนือ 4 ขอนคลาน ทุ่งหว้า 32 0
91300199 นูรุลอิห์ซาน บ้านมะหงัง นูรุลอิห์ซาน บ้านมะหงัง 1 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 19 0
91300200 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 2 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 14 0
91300201 ดารุลอัรกอม (บ้านทุ่งกะนาน) ดารุลอัรกอม(บ้านทุ่งกะนาน) 3 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 16 0
91300202 บ้านทุ่งบุหลัง บ้านทุ่งบุหลัง 5 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 22 0
91300203 บ้านทุ่งดินลุ่ม บ้านทุ่งดินลุ่ม 3 ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า 42 0
91300205 บ้านช่องไทร บ้านช่องไทร 3 นาทอน ทุ่งหว้า 19 0
91300206 ซอลาฮุดดีน ซอลาฮุดดีน 2 ปาล์มพัฒนา มะนัง 43 0
91300207 ดารุลมะฮ์มูร์ ดารุลมะฮ์มูร์ 7 ปาล์มพัฒนา มะนัง 40 0
91300208 ดะวาตุลอิสลาม ดะวาตุลอิสลาม 8 ปาล์มพัฒนา มะนัง 83 0
91300143 - นูรุลฮิกมะฮ์ แป-ระ ท่าแพ 36 0
91300187 - เราฎอตุลญันนะฮ์ อุไดเจริญ ควนกาหลง 20 0
91300054 อัรร็อยยาน(โคกพิลา) ควนโพธิ์ เมืองสตูล 4 0
91300062 อีกอมาตุดดีีน ฉลุง เมืองสตูล 18 0
91300167 นัศรุดดีน ควนสตอ ควนโดน 24 0
รวม 8,197 8,126 0