รายงานสถานศึกษาในระบบ - แยกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จำนวน อัตราส่วน
โรงเรียน ครู นักเรียน ห้องเรียน ครู : นักเรียน ห้องเรียน : นักเรียน
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา) 1 10 117 6 1 : 12 1 : 20
สามัญศึกษา (มัธยมต้น) - - - - - -
สามัญศึกษา (มัธยมปลาย) - - - - - -
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา) 18 417 7,041 290 1 : 17 1 : 24
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น) - - - - - -
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) 10 707 10,947 390 1 : 15 1 : 28
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น) - - - - - -
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) 2 33 165 17 1 : 5 1 : 10
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) 9 154 1,901 77 1 : 12 1 : 25
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา) 2 12 230 11 1 : 19 1 : 21
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ - - - - - -
อาชีวะศึกษา - - - - - -
รวม 42 1,333 20,401 791 1 : 15 1 : 26