รายงานสถานศึกษาในระบบ - แยกตามประเภทการสอน ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา สอนสามัญ สอนศาสนาควบคู่สามัญ สอนอาชีวะ รวมทุกประเภท
โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา) 1 - 117 - - - - - - 1 - 117
สามัญศึกษา (มัธยมต้น) - - - - - - - - - - - -
สามัญศึกษา (มัธยมปลาย) - - - - - - - - - - - -
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา) 18 - 5,344 - - - - - - 18 - 5,344
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น) - - - - - - - - - - - -
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) 3 - 2,754 7 - 5,236 - - - 10 - 7,990
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น) - - - - - - - - - - - -
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) - - - 2 - 132 - - - 2 - 132
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) 2 - 148 7 - 1,701 - - - 9 - 1,849
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา) 2 - 221 - - - - - - 2 - 221
อาชีวะศึกษา - - - - - - - - - - - -
รวม 26 - 8,584 16 - 7,069 - - - 42 - 15,653