รายงานสถานศึกษาในระบบ - แยกตามประเภทการสอน ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา สอนสามัญ สอนศาสนาควบคู่สามัญ สอนอาชีวะ รวมทุกประเภท
โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา) 1 10 117 - - - - - - 1 10 117
สามัญศึกษา (มัธยมต้น) - - - - - - - - - - - -
สามัญศึกษา (มัธยมปลาย) - - - - - - - - - - - -
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา) 18 378 7,041 - 39 - - - - 18 417 7,041
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น) - - - - - - - - - - - -
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) 3 547 5,894 7 160 5,053 - - - 10 707 10,947
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น) - - - - - - - - - - - -
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) - 25 - 2 8 165 - - - 2 33 165
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) 2 95 128 7 59 1,773 - - - 9 154 1,901
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา) 2 12 230 - - - - - - 2 12 230
อาชีวะศึกษา - - - - - - - - - - - -
รวม 26 1,067 13,410 16 266 6,991 - - - 42 1,333 20,401