รายงานสถานศึกษา - แยกตามประเภทสถานศึกษา อำเภอ

ที่ สนง.สช จังหวัด โรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ประเภทสามัญศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา
สอนสามัญ สอนศาสนาควบคู่สามัญ โรงเรียน สถานศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด
โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน
1 เมืองสตูล 8 - 3,363 7 - 1,439 - - - 11 - - - - - 62 - 5,058
2 ควนกาหลง 4 - 1,159 2 - 2,259 - - - 1 - - 1 - - 20 - 1,513
3 ควนโดน - - - 5 - 3,075 - - - 1 - - 2 - - 24 - 2,217
4 ท่าแพ 2 - 658 1 - 236 - - - - - - 1 - - 25 - 2,239
5 ทุ่งหว้า 5 - 962 1 - 60 - - - - - - 1 - - 18 - 992
6 มะนัง 2 - 533 - - - - - - - - - - - - 3 - 348
7 ละงู 5 - 1,909 - - - - - - 3 - - 1 - - 56 - 3,956
รวม 26 - 8,584 16 - 7,069 - - - 16 - - 6 - - 208 - 16,323