รายงานสถานศึกษา - แยกตามประเภทสถานศึกษา อำเภอ

ที่ สนง.สช จังหวัด โรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ประเภทสามัญศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา
สอนสามัญ สอนศาสนาควบคู่สามัญ โรงเรียน สถานศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด
โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน
1 เมืองสตูล 8 404 7,001 7 48 1,591 - - - 11 1 - - - - 62 393 5,500
2 ควนกาหลง 4 60 1,176 2 49 2,129 - - - 1 - - 1 6 87 20 131 1,523
3 ควนโดน - - - 5 71 2,930 - - - 1 2 - 2 9 128 24 174 2,286
4 ท่าแพ 2 27 692 1 8 223 - - - - - - 1 1 100 25 155 2,374
5 ทุ่งหว้า 5 58 957 1 4 118 - - - - - - 1 - 10 18 78 987
6 มะนัง 2 28 582 - - - - - - - - - - - - 3 18 315
7 ละงู 5 150 3,002 - - - - - - 3 3 - 1 3 2 56 308 3,968
รวม 26 727 13,410 16 180 6,991 - - - 16 6 - 6 19 327 208 1,257 16,953