รายงานจำนวนสถานศึกษา - แยกตามอำเภอ

จำนวนสถานศึกษาเอกชน จำแนกตามอำเภอ
ที่ ประเภท เมืองสตูล ควนกาหลง ควนโดน ท่าแพ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู รวมทั้งสิ้น
1 การศึกษาในระบบ
 • สามัญศึกษา (ประถมศึกษา)
0 0 0 0 1 0 0 1
 • สามัญศึกษา (มัธยมต้น)
0 0 0 0 0 0 0 0
 • สามัญศึกษา (มัธยมปลาย)
0 0 0 0 0 0 0 0
 • สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
6 3 0 2 2 2 3 18
 • สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น)
0 0 0 0 0 0 0 0
 • สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
2 0 0 0 0 0 1 3
 • สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น)
0 0 0 0 0 0 0 0
 • สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
0 0 0 0 0 0 0 0
 • สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
0 1 0 0 1 0 0 2
 • สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา)
0 0 0 0 1 0 1 2
 • สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
0 0 0 0 0 0 0 0
 • สามัญศึกษา (มัธยมปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
0 0 0 0 0 0 0 0
 • สามัญศึกษา (มัธยมต้น) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
0 0 0 0 0 0 0 0
 • สามัญศึกษา (ประถมศึกษา) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
0 0 0 0 0 0 0 0
 • สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
0 0 0 0 0 0 0 0
 • สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
2 1 4 0 0 0 0 7
 • สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
0 0 0 0 0 0 0 0
 • สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
2 0 0 0 0 0 0 2
 • สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
3 1 1 1 1 0 0 7
 • สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
0 0 0 0 0 0 0 0
 • อาชีวะศึกษา
0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 15 6 5 3 6 2 5 42
2 การศึกษานอกระบบ
 • นอกระบบ (วิชาชีพ)
5 1 0 0 0 0 1 7
 • นอกระบบ (สร้างเสริมทักษะชีวิต)
0 0 0 0 0 0 0 0
 • นอกระบบ (ศิลปะและกีฬา)
2 0 0 0 0 0 1 3
 • นอกระบบ (กวดวิชา)
3 0 1 0 0 0 0 4
 • นอกระบบ (สอนศาสนา)
1 0 0 0 0 0 1 2
รวม 11 1 1 0 0 0 3 16
3 สถาบันปอเนาะ
 • สถาบันสอนศาสนาปอเนาะ
0 1 2 1 1 0 1 6
รวม 0 1 2 1 1 0 1 6
4 ตาดีกา
 • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
62 20 24 25 18 3 56 208
รวม 62 20 24 25 18 3 56 208