สถาบันศึกษาปอเนาะ

รหัส ผู้บริหาร/โต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะ ที่ตั้ง จำนวนน
หมู่ ตำบล อำเภอ ครู นักเรียน
91400001 - ดารุลกุรอ่าน อบีบักรินณ์ 7 สาคร ท่าแพ 0 100
91400003 - ดารุลกุรอาน - เขาขาว ละงู 0 2
91400005 ฮาฟิสอัลฟุรกอน ควนโดน ควนโดน 0 15
91400004 นางซอลีฮ๊ะ ปะดุกา ศรีปะดุกานูรุดดีน - ควนโดน ควนโดน 0 113
91400006 ตะฮฟีซูอีบาดิรเราะฮมาน นาทอน ทุ่งหว้า 0 10
91400002 นายเจ๊ะอับดุลรอศักดิ์ ยาหลี อุมมุนฮาซานาต - ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 0 87
รวม 0 327