รายงานจำนวนบุคลากร - แยกตามตำแหน่ง(ในระบบ)


Total 42 Items
ชื่อสถานศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร ครูสอนสามัญ ครูสอนศาสนา รวมทั้งหมด
ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูจ้างสอนที่บรรจุ ครูจ้างสอนไม่บรรจุ ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูจ้างสอนที่บรรจุ ครูจ้างสอนไม่บรรจุ
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
นิด้าศึกษาศาสตร์00004400000085664000000000606099146983
วิทยาพิพัฒน์00011314000000281000000000000010142125
อนุบาลรุ่งทิพย์0000660000005141900000000000000052025
พรรษนันท์ศึกษา00000000000037100000000000000003710
อนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์01103300000027900000000000000021113
อนุบาลมุสลิมสตูล123423270000009130139000000000130130181827173200
เพชรชูศึกษา112044000000000000000000000000156
อนุบาลทักษิณสยาม1230000000005303500000000000000063238
จงหัว1010110000002202201100000000000032225
ดารุลมุอ์มิน2131120000000333350500000000061420144963
มุสลิมศึกษา00027900000031821130000000000000003389122
รุ่งอรุณวิทยานุสรณ์000000000000077101000000000000178
สุไหงอุเปวิทยา0000000000004111500000000000013451419
อนุบาลโอบอ้อม0000220000002111300000000000000021315
ทอฝันโรจนวิชญ์0000110000002121400000000021300041418
ปิยนุสรณ์ศึกษา1010000000001890000000000000002810
ทุ่งหว้าวิทยาคาร000000000000123000000000101000224
อนุบาลเพชรกาญจน์0221010000001670000000000000002810
สายเพชรศึกษา0331340000005192400000000000000062531
ศรีอมานศึกษา0003030000000880000000000000003811
สตูลศานติศึกษา0000440000004384200000000000000044246
อัลฟุรกอนวิทยา0000220000004212500000000033600072633
อนุบาลอรอนงค์1340440000004141800000000000000052126
ภูริภรณ์ชัยศึกษา12324600000085159000000000000000115768
อนุบาลอมรรัตน์00006600000005500000000000000001111
อนุบาลท่าแพพัฒนา0111450000002161800000000000014542529
ธรรมศาสน์วิทยา20200000000041216000000000437000101525
ดารุลอูลูม000011000000616220000000008311000142034
ดารุลมาอาเรฟ11255100000001933520000000001818360004357100
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ000000000000166076000000000257320004167108
ศาสนธรรมวิทยา0000000000002680000000003140005712
มำบาอูลอูลูม1010000002020550000000004260007714
อิสลามวิทยา2024610000000218200000000007310000152742
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ0000000000006263200000000011516000173148
แสงประทีปวิทยามูลนิธิ20200000000016700000000014500041014
ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์000000000000291100000000053800071219
อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์0000000003030101000000000030300061016
จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ0000110000000131350500000024600071825
แสงธรรม00000000000008800000000034700031215
สามัคคีอิสลามวิทยา2021010000006152100000000012517000212041
สันติศาสตร์ศึกษา0001120000001111200000000041500061319
อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร0000000000002151700000000060601181624
รวม19193827106133000505172879105111112000000141672089495838411211505