รายงานจำนวนบุคลากร - แยกตามการศึกษา(ในระบบ)


Total 42 Items
ชื่อสถานศึกษา ครูสอนสามัญ ครูสอนศาสนา รวมทั้งหมด
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เพชรชูศึกษา000000000000000000000000000000000
อนุบาลอมรรัตน์000055000000000000000000000000055
อนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์101178000000000000000000000000279
ทุ่งหว้าวิทยาคาร000123000000000000101000000000224
อนุบาลรุ่งทิพย์0005141900000000000000000000000051419
ศรีอมานศึกษา022066000000000000000000000000088
สุไหงอุเปวิทยา022491300000000013400000000000051419
พรรษนันท์ศึกษา0003690110000000000000000000003710
ดารุลมุอ์มิน1454273102200000061218011011000000114758
อนุบาลทักษิณสยาม1564252900000000000000000000000053035
นิด้าศึกษาศาสตร์11112745520000000000006915000000000146579
อัลฟุรกอนวิทยา0553141711201100000023510100000072431
จงหัว0332161801101100000000000000000022123
อนุบาลอรอนงค์0004121600002200000000000000000041418
ทอฝันโรจนวิชญ์0002121400000000000021300000000041317
สายเพชรศึกษา2023192200000000000000000000000051924
รุ่งอรุณวิทยานุสรณ์000033022123000000000000000000178
อนุบาลโอบอ้อม011291101100000000000000000000021113
อนุบาลมุสลิมสตูล077912313200000000012312162800000000022148170
ปิยนุสรณ์ศึกษา000178011000000000000000000000189
วิทยาพิพัฒน์00028100000000000001010000000003811
อนุบาลเพชรกาญจน์033134000000000000000000000000167
อนุบาลท่าแพพัฒนา0002141602200000012302200000000032023
สตูลศานติศึกษา112326290111100000000000000000000043842
มุสลิมศึกษา134265985319221120000000000000000003182113
ภูริภรณ์ชัยศึกษา010108404800001100000000000000000085159
อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร0002141600001100000051610100000081624
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ0771551660001230001611785130001120004167108
ศาสนธรรมวิทยา0001341340000003030000110000005712
มำบาอูลอูลูม1011560000000003141120000000006713
ดารุลมาอาเรฟ0001629452461010002241110215611000000375188
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ033513181910011000437426101202000173148
แสงประทีปวิทยามูลนิธิ00006600010100012302200000000021012
อิสลามวิทยา1011181900000000030343700000000092130
อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์000291100011200020210100000000061016
แสงธรรม00008800000000011222401100000031215
ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์000291100000000031422400000000071219
สันติศาสตร์ศึกษา0111101100000000031410100000000051217
จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ3032101202201100001122401100000071724
ธรรมศาสน์วิทยา000391213400000011200022410100081523
ดารุลอูลูม0115712167022000213325101202000141933
สามัคคีอิสลามวิทยา00061420000011000718538000011000182038
รวม1369821597268851068786172300060359573671401112236280003389961334